Echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice participante la activități de formare din categoria 4. Programe speciale, în anul școlar 2019-2020:

Având în vedere Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, art.8 aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011 și Nota MEN nr.48/22.02.2013, art.15, în perioada 01-30 septembrie are loc procedura de echivalare și acordare de credite profesionale transferabile cadrelor didactice participante la activități de formare din categoria 4. Programe speciale, în anul școlar 2019-2020:
 • obținerea gradului didactic II, gradului didactic I;
 • absolvirea studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul știinţele educaţiei;
 • absolvirea studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul știinţele educaţiei;
 • absolvirea unui program de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare;
 • obţinerea unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă;
Etapele procedurii de echivalare și acordare de credite profesionale transferabile:
 • 01-15 septembrie 2020
  • Depunerea dosarului de echivalare și acordare a creditelor profesionale transferabile la unitatea școlară, de către absolvenții programelor de formare din categoria 4.Programe speciale la școala unde funcționează.
Dosarul de echivalare va conține:
 • cerere prin care se solicită echivalarea;
 • documentul care atestă finalizarea programului de formare (copie certificată conform cu originalul de către directorul unității școlare) sau declarație pe propria răspundere, în cazul în care nu a fost eliberat documentul de finalizare până la data depunerii dosarului (acesta se va atașa la dosar după eliberare);
 • carte de identitate (copie certificată conform cu originalul de către directorul unității școlare);
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul), certificat de naștere (copii certificate conform cu originalul de către directorul unității școlare)
 • decizia de constituire a comisiei de echivalare la nivelul unitatii scolare, fișa individuală de echivalare, PV de echivalare (comun pentru toți solicitatnții de la nivelul unei unități școlare);

*Notă: Adeverința de echivalare va fi emisă de unitatea școlară după avizarea echivalării la CCD Olt.

Calendar:
 • 15-30 septembrie 2020 – depunerea dosarelor de echivalare la sediul CCD Olt, desfășurarea ședințelor de echivalare la nivelul CCD Olt;
 • 15-30 septembrie 2020 – eliberarea adeverințelor de echivalare de către unitățile școlare;
 • 30 septembrie 2020 – afișarea rezultatelor pe site-ul CCD Olt;
Documentele specifice aplicării procedurii de echivalare și acordare a creditelor profesionale transferabile sunt afișate pe site-ul www.ccdolt.ro
Pentru detalii, contactați profesorul metodist responsabil pentru zona dumneavoastră
Documente specifice: